วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

สระว่ายน้ำราคาถูกที่สุดเลยที่นี้ข้อที่สอง “คุณค่าของเงินออมที่ลดลง” เงินออมที่เรามีอยู่ นำไปฝากธนาคาร ประโยชน์ที่ได้ อาจจะแทบไม่คุ้มค่า เพราะสิ่งที่เราเร้ยกกันว่า “อัตราเงินเพ้เอ” ซึ่งก็คือ การที่สระว่ายน้ําเป่าลมราคาถูก เงินเสื่อมมูลค่า เงินเพ้เออาจจะเพ้เอได้ถึงปีละ 3-4% หรอมากกว่านั้น (ค่าของเงินลดลงจาก 100 บาท อาจจะเหลือ 96-97 บาท ในปีกัดไป) นั่นหมายความว่าหากเราลงทุน (หรอฝากธนาคาร) โดยได้ผลตอบแทนตํ่ากว่า 3-4% ข้างต้น เงินออมของเราก็จะลดลงเรอยๆ
ข้อที่สาม “เพิ่มผลตอบแทนจากเงินออม” สระน้ําเป่าลมราคาถูกขนาดเล็ก จากข้อที่สอง เราได้รู้ว่าเงินออมเสื่อมค่าลง หากเราอยากได้ ผลตอบแทนที่สูงขีน หลายๆ คนเลือกที่จะนำเงินไปลงทุนทำกิจการ นี้งเล็กนี้ง,ใหญ่ แต่ด้วยความไม่มีประสบการณ์ เรา อาจจะสูญเสียเงินนี้ไปได้ และการสูญเสียก็มักจะนี้งหมดหรอเกือบนี้งหมดที่ได้ลงทุนไป เพราะการลงทุนทางตรง “มักไม่มี กลไกในการถอนการลงทุน” หมายความว่าเมื่อกิจการไม่ประสบผลสำเร็จก็จะต้องปีนทำต่อไป หรอหากขายออกก็แทบไม่ เหลือมูลค่าและในบางครั้งก็มีหนี้สินติดมาด้วย
ข้อที่สิ่ “ลงทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์” การลงทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์ เป็นช่องทางที่ทำให้หลายๆ คน ได้พบกัน ผลตอบแทนที่คื อัตราเงินปันผล (ซึ่งเทียบกันได้ดอกเบี้ยจากการฝากธนาคาร) อาจจะสูงได้ถึง 5-8% ในหุ้นที่คื มีความ สมํ่าเสมอในการประกอบกิจการ แต่การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ก็เหมือนกันการเป็นสระน้ําเป่าลมราคาถูกขนาดใหญ่  “เจ้าของกิจการ” ดังนั้นจึงต้องรับ ความเสี่ยงในฐานะเจ้าของกิจการกิจการเข้ามาด้วย ซึ่งก็ดูแล้วไม่แตกต่างจากการประกอบกิจการโดยตรง เพียงแต่ว่า อย่างน้อย “เราสามารถถอนการลงทุนได้ง่าย” และ “การเติบโตของกิจการ ทำให้เรามีความนั่งคั่งมากขีนเรอยๆ”
ข้อที่ห้า “ความเสี่ยงในการลงทุนทางตรงและการลงทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์อยู่ในระดับเดียวกัน” นั่นคือ การ เป็นเจ้าของกิจการ ซึ่งข้อคืฃองการประกอบกิจการโดยตรงคือเราได้เห็นเงินของเราเอง แต่ถ้าเป็นเพียงหุ้นส่วนไม่ได้ บรหาร'งาน เราก็ไม่ต่างจากผู้ลงทุนที่ซือในตลาดหลักทรัพย์ สระน้ําเป่าลม ราคาถูกที่สุด แต่เสียตรงที่ว่า การลงทุนโดยตรงถ้าจะถอนทุนคืน ไม่สามารถ ทำได้โดยง่าย ทำให้โอกาสสูญเงินนี้งหมดเป็นไปได้ง่ายมาก ในขณะที่การลงทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์ สามารถขายหุ้นได้ ทันที สำหรับโอกาสของธุรกิจ จะคืหรอร้ายขีนอยู่กับผู้บ่ร็หารเหมือนกัน
ข้อที่หก “กิจการที่แข็งแกร่ง” การลงทุนซือหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ มีหุ้นมากมายซึ่งล้วนเป็นกิจการที่ใหญ่ ระดับประเทศ หลายกิจการ สระน้ําเป่าลมราคาถูก เป็นกิจการผูกขาดและคนต้องกินต้องใช้ทุกวัน หรออาจจะหมายความว่ากิจการเติบโตยั่งยืน แล้ว การลงทุนถ้ามองในแง่ความเสี่ยงว่ากิจการจะเจ๊งหรอไม่ ก็ย่อมน้อยกว่าการลงทุนโดยตรง เพียงแต่ผลตอบแทนที่ได้ อาจจะไม่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเหมือนที่เราประกอบกิจการด้วยตนเอง (ในกรณีที่สำเร็จ) ซึ่งก็เป็นเรองยุติธรรมที่ว่า “ความเสี่ยงที่ลดลงแลกกับผลตอบแทนที่ลดลง” แต่อย่างไรก็ตาม ย่อมดีกว่าการฝากธนาคารหรอลงทุนในตราสารหนี้